Consultant and investment Construction No36 Jsc | Khu hành chính tập trung tỉnh Hà Tĩnh - Consultant and investment Construction No36 Jsc

Khu hành chính tập trung tỉnh Hà Tĩnh

THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC

Tên dự án: khu hành chính tập trung tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Năm hoàn thành: 2009

Tags
Recent Comments
Leave a comment

Leave a Reply