Consultant and investment Construction No36 Jsc | Khu hành chính tập trung tỉnh Ninh Thuận - Consultant and investment Construction No36 Jsc

Khu hành chính tập trung tỉnh Ninh Thuận

THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC

Tên dự án: khu hành chính tập trung tỉnh Ninh Thuận

Chủ đầu tư: UBND tỉnh Ninh Thuận

Năm hoàn thành: 2007

Tags
Recent Comments
Leave a comment

Leave a Reply