Consultant and investment Construction No36 Jsc | Phương án kiến trúc Hoàng Thành Thăng Long - Consultant and investment Construction No36 Jsc

Phương án kiến trúc Hoàng Thành Thăng Long

THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC HOÀNG THÀNH THĂNG LONG

Tên cuộc thi: Phương án Thiết kế Kiến trúc Bảo tồn và Phát huy giá trị khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội.

Chủ đầu tư: UBND TP HÀ NỘI

Năm hoàn thành: 2014

Tags
Recent Comments
Leave a comment

Leave a Reply